پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین

rousta

چون در قرن سوم و چهارم شخصی بنام رستم در منطقه جبل حکومت می کردهکه شرح کارش در تاریخ رویان آمده است احتمال می دهیم که این روستا از نام او گرفته شده باشد . این شخص که از خانواده قارن است اهمیت خاصی داشته است

[ ادامه مطلب ]

rousta

به موقعیت جغرافیایی عرض ۲۰ دقیقه و ۳۵ درجه و به طول جغرافیایی ۳۵ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۹۱۶ متر است  . این روستا خلصه بوده که چهار دانگ آن از خواجه نوری که زادگاهش بلده ی مازندران بوده با جمعیتی بیش از ۳۰۰۰ نفر و دارای دهدار نیز می باشد . [ ادامه مطلب ]

rousta

در ۱۶ کیلومتری جنوب شهر ورامین واقع شده است ، موقعیت جغرافیایی عرض ۱۲ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۳۴ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۸۴۵ متر است . [ ادامه مطلب ]

rousta

این روستا جزو بخش جوادآباد دهستان بهنام وسط جنوبی ۸ کیلومتری شهر ورامین واقع شده است و با جمعیت بیش از ۳هزار نفر می باشد و موقعیت جغرافیایی به عرض ۳۵ دقیقه و ۱۵ درجه، به طول جغرافیایی ۳۶ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۷۸۲ متر است . [ ادامه مطلب ]

rousta

موقعیت جفرافیایی به عرض ۲۱ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۴۳ دقیقه و ۵۱ درجه ارتفاع از سطح دریا ۹۶۵ متر می باشد. این روستا از آبادترین روستاهای بخش پیشوا ، بهنام سوخته می باشد و به دو قسمت طارند سفلی و طارند علیا تقسیم می شود . [ ادامه مطلب ]