پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستاها

rousta

که گرفته شده از اسم برادر رستم است. این روستا از قدیمی ترین روستاهای بهنام سوخته بخش پیشوا ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر ورامین محسوب می شود.موقعیت جغرافیایی طول ۲۱ دقیقه و ۳۵ درجه و عرض جغرافیایی ۴۵ و  ۵۱ درجه ، ارتفاع از سطح دریا ۹۷۵ متر است.

[ ادامه مطلب ]

rousta

در برهان قاطع تجره بر وزن شرر ، خانه های زمستانی (کاخ) یا سپید پوش می گویند. ای روستا جزو بهنام عربها ، بخش جوادآباد می باشد . موقعیت جغرافیایی به عرض ۱۳ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۴۲ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۹۴۵ متر است. [ ادامه مطلب ]

موقعیت جغرافیایی طول ۵۱ درجه و ۴۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۱۲ درجه و ۳۵ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا ۸۴۰ متر می باشد.اسم قدیم این روستا خوابه یا خاور بوده است.

[ ادامه مطلب ]

موقعیت جغرافیای ۵۱ درجه و ۴۱ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۲۱ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا ۹۵۴ متر است . روستای یوسف رضا از قدیمی ترین روستاهای شمالی ورامین محسوب می شود و نام عارف بزرگ  نیمه دوم قرن سوم می باشد. [ ادامه مطلب ]

 این روستا در حد فاصل محدوده جنوب شهر ورامین واقع شده است . در کتاب سه هزار مزار ایران به کهن گرد یاد شده است و بسیار مشهور بوده و از ساختمان مزار کهن گرد  یادشده است که همین امامزاده یحیی می باشد.

[ ادامه مطلب ]