پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستاها

rousta

به موقعیت جغرافیایی عرض ۲۰ دقیقه و ۳۵ درجه و به طول جغرافیایی ۳۵ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۹۱۶ متر است  . این روستا خلصه بوده که چهار دانگ آن از خواجه نوری که زادگاهش بلده ی مازندران بوده با جمعیتی بیش از ۳۰۰۰ نفر و دارای دهدار نیز می باشد . [ ادامه مطلب ]

rousta

در ۱۶ کیلومتری جنوب شهر ورامین واقع شده است ، موقعیت جغرافیایی عرض ۱۲ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۳۴ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۸۴۵ متر است . [ ادامه مطلب ]

rousta

این روستا جزو بخش جوادآباد دهستان بهنام وسط جنوبی ۸ کیلومتری شهر ورامین واقع شده است و با جمعیت بیش از ۳هزار نفر می باشد و موقعیت جغرافیایی به عرض ۳۵ دقیقه و ۱۵ درجه، به طول جغرافیایی ۳۶ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۷۸۲ متر است . [ ادامه مطلب ]

rousta

موقعیت جفرافیایی به عرض ۲۱ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۴۳ دقیقه و ۵۱ درجه ارتفاع از سطح دریا ۹۶۵ متر می باشد. این روستا از آبادترین روستاهای بخش پیشوا ، بهنام سوخته می باشد و به دو قسمت طارند سفلی و طارند علیا تقسیم می شود . [ ادامه مطلب ]

rousta

این روستا خالی از سکنه است . فقط از آثار باقیمانده آن قلعه مسکونی ارباب اسماعیل باقی مانده است که پس از اسماعیل معروف به قلعه خانم می باشد که معمار آن علی اکبر برازی بوده است بیش لز ۱۰۰ سال قدمت دارد و دارای ۶۰ هکتار زمین کشاورزی نیز می باشد . [ ادامه مطلب ]