پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » لهجه ترکی

توحدی در کتابش در بیان سکنای این ایل از ولایات خوار ورامین نیز نام برده اذا علیرغم از بین رفتن هویت های فرهنگی افراد ایل مزبور و هضم شدن آنها در دیگر اقشار جامعه ورامین و به ذکر تاریخ و چگونگی انتقال این تیره کردها اشاراتی کرده ایم.

[ ادامه مطلب ]