پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » اقوام سیلسپور(کرد)

توحدی در کتابش در بیان سکنای این ایل از ولایات خوار ورامین نیز نام برده اذا علیرغم از بین رفتن هویت های فرهنگی افراد ایل مزبور و هضم شدن آنها در دیگر اقشار جامعه ورامین و به ذکر تاریخ و چگونگی انتقال این تیره کردها اشاراتی کرده ایم.

از عصر صفوی به بعد در روستای ایجدانک و فیلستان و کلاته ساکن شده اند زبان اصلی شان ترکی بوده است اگرچه در نسلهای متاخر لهجه ترکی کمتر دیده می شود.با تاثیرهای فراوان که از گسترده ترین طوایف یعنی تاجیک ها پیدا کرده اند گویش فارسی (تاجیکی) ولی اصالتا کرد هستند و در کتاب تاریخی کرد به خراسان آورده توحی در کتاب خود از قول مولف عالم آرای عباسی درباره کردهای سیلسپور سپرانلو می نویسد در دهستان مرزی جیرستان شاهسون نامیده می شدند در سال ۱۰۱۲ قمری کردان سیلسپور در کردستان ترکیه رومیان را به شدت قتل و غارت نمودند .همچنان جاروب آنها را روبیدند و به همین سبب لقب و عنوان سیلسپور گرفتند زیرا به قول شاه عباس سیل تک سپور همچون سیل جاروب کردن.مولف آرای عباسی می گوید:از طرف شاه عباس در ولایات ورامین ،ساوه ، خوار فیروزکوه اسکان یافته .کتاب عالم آرای عباسی ص ۶۴۸ و ۷۸۲.

مطالب مرتبط
درباره نویسنده این مطلب

در مجموع 24 مطلب نوشته است.دیدگاهی بگذارید