پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستاها

موقعیت به عرض جغرافیایی ۳۵ درجه ، ۱۷ دقیقه و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۴ دقیقه . ارتفاع از سطح دریا ۸۷۸ می باشد. ایجدان کهن ترین روستای ورامین محسوب می شود . همینطور که از اسم آن پیدا است.

[ ادامه مطلب ]

 موقعیت جغرافیایی به عرض ۱۷ دقیقه و۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۳۶ دقیقه و ۵۱ درجه ارتفاع از سطح دریا ۸۸۵ متر است . روستای ایجدانک از قدیمی ترین روستاهای جنوب شهر ورامین ،کیلومتر ۸ است.

[ ادامه مطلب ]