پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » اقوام و عشایر

قوم تاجیکها جزء عشایر منسوب نمی شوند تاجیکها از قدیمی ترین اقوام ورامین و ایران هستند . معنای واژه تاجیک همان آریایی است یعنی تاجیک و تاجدار هستند . در تعدادی از مقاله های بحثی روی این موضوع است که تاجیکان به اصطلاح از اقوام نزدیک ایرانی اند . [ ادامه مطلب ]

توحدی در کتابش در بیان سکنای این ایل از ولایات خوار ورامین نیز نام برده اذا علیرغم از بین رفتن هویت های فرهنگی افراد ایل مزبور و هضم شدن آنها در دیگر اقشار جامعه ورامین و به ذکر تاریخ و چگونگی انتقال این تیره کردها اشاراتی کرده ایم.

[ ادامه مطلب ]