پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » مرغداری

موقعیت به عرض جغرافیایی ۳۵ درجه ، ۱۷ دقیقه و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۴ دقیقه . ارتفاع از سطح دریا ۸۷۸ می باشد. ایجدان کهن ترین روستای ورامین محسوب می شود . همینطور که از اسم آن پیدا است.

[ ادامه مطلب ]